Hit Counter

  ตารางสอบปลายภาคนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2557
 

        
 
งานปัจฉิมนิเทศของนัเรียนชั้น
ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา2557
 
ติวเข้มเดิมเต็มความรู้ETV
ณ ร.ร.ไชยปราการ
 
วันคริสตและสวัสดีปีใหม
ประจำปี๒๕๕๘
 
       
         

 

 
       
พิธีถวายพระพรแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ครูและนักเรียน รร.ไชยปราการ
ร่วมงานวันเอดส์โลก
พิธีวันราชสดุดี..วันวชิราวุธ
ลูกเสือไทย ร.ร.ไชยปราการ
             
       
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
โครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา
นักเรียน-คณะครูร่วมบริจาก
โลหิต( ได้โลหิต ๒๘,๐๐๐ ซี.ซี.)
วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ มา
ฝึกศิลปการแสดงให้กับนักเรียน