ปัญญาดี กีฬาเยี่ยม เปี่ยมมารยาท สะอาดเป็นนิจ มีจิตอาสา


  ตารางสอบวัดผลกลางภาค 2/2557 ดาวน์โหลด
  ..............................................................................
 
  ..............................................................................
  นักเรียนที่ติด 0 ร มส ให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยภายในวันที่ 17 พ.ย. 57
  ..........................................................................       
พิธีถวายพระพรแด่
ครูและนักเรียน รร.ไชยปราการ
พิธีวันราชสดุดี..วันวชิราวุธ
 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ร่วมงานวันเอดส์โลก
ลูกเสือไทย ร.ร.ไชยปราการ
 
       
         

 

 
       
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ
โครงการโรงเรียนอัจฉริยะจรรยา
นักเรียน-คณะครูร่วมบริจาก
โลหิต( ได้โลหิต ๒๘,๐๐๐ ซี.ซี.)

วิทยาลัยนาฎศิลป์เชียงใหม่ มา
ฝึกศิลปการแสดงให้กับนักเรียน
             
       
อบรมการออกแบบและเขียน
โปรแกรมควบคุมสมองกลฯ
งานวันลอยกระทง ปี2557
การอบรมเครื่องบินพลังยาง