โรงเรียนไชยปราการ ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง
 
 แนะนำบุคลากรใหม่ รั้วฟ้า-ขาว
นายภาคภูมิ ธงศรี
สอนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
Miss Shiaoyang
สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน)
---------------------------------------------------------------------------------------------

   
   โรงเรียนไชยปราการ จัดกิจกรรมปฐิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยมีผู้อำนวยการสุริยา ชุ่มมะโน
ให้โอวาทแก่นักเรียน [ คลิกดูอัลบั้มรูปภาพ ]
กิจกรรมปฐมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา 2559
 
   
    โรงเรียนไชยปราการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การบรูณาการ เพื่อจัดเตรียมการเรียนการสอนในรายวิชาบูรณาการระดับชั้นเรียน ในปีการศึกษา 2559  โดยมีวิทยากรคุณครูรัชนี ศรีแสวง บรรยายให้ความรู้ [ คลิกดูอัลบั้มรูปภาพ ]
อบรมบูรณาการ  
    โรงเรียนไชยปราการ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีทางการศึกษาทางไกล ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 [ คลิกดูอัลบั้มรูปภาพ]