Hit Counter

 
โรงเรียนไชยปราการ โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาสุขศึกษา จัดกิจกรรมให้นักเรียนวิ่งทดสอบ
สมรรถภาพทางกาย ในวันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม 2558
 
   
     
  งานพัฒนาสือและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนไชยปราการ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร
ภายในโรงเรียน ในหัวข้อเรื่อง Google App for Education ในวันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2558
 
   
     

       
 
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนไชยปราการ
 
นักศึกษาวิชาทหาร
ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ
 
โรงเรียนไชยปราการเดิน
รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
 
       
         

 

 
       
อบรมโครงการสร้างจิตสำนึก
การอนุรักษ์พลังงานสิ่งแวดล้อม
วันไหว้ครูโรงเรียนไชยปราการ
ประจำปีการศึกษา 2558 
งานปัจฉิมนิเทศของนัเรียนชั้น
ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา2557
             
       
ติวเข้มเดิมเต็มความรู้ETV
ณ ร.ร.ไชยปราการ
วันคริสตและสวัสดีปีใหม
ประจำปี๒๕๕๘
 
พิธีถวายพระพรแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ